Do’a Sa’i

Do’a ketika hendak mendaki bukit “ SHOFA “ ( sebelum mulai sa’i )

 

BISMILLAAHIR ROCHMAANIR ROCHIIM .ABDA U BIMAA BADA ALLOOHU BIHI WA ROSUULUH ,INNAS SHOFAA WAL MARWATA MIN SYA’AAAIRILLAAH ,FAMAN CHAJJAL BAITA AWI’ TAMARO FALAA JUNAACHA‘ALAIHI AYYATTOWWAFA BIHIMAA ,WA MAN TATOWWA’A KHOIRON FA INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .Aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya .Sesungguhnya Shofa dan Marwah sebagian dari syiar – syiar ( tanda kebesaran ) Allah .Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun ber-Umrah , maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya .Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati , maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui “

Do’a diatas bukit “Safa“ ketika menghadap “KA BAH“

 

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR ,WA LILLAAHIL CHAMD .ALLOOHU AKBAR ‘ALAA MAA HADAANAA WAL CHAMDU LILLAAHI‘ALAA MAA AULAANAALAA ILAAHA ILLALLOOHU WACH DAHU LAA SYARIIKA LAH ,LAHUL MULKU WA LAHUL CHAMDU YUCHYII WA YUMIITU BIYADIHILKHOIRU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR .LAA ILAAHA ILLALLOOHU WACH DAHU LAA SYARIIKALAH ,ANJAZA WA’DAH , WA NASHORO ‘ABDAH ,WA HAZAMAL ACHZABA WACHDAH ,LAA ILAAHA ILLALLOOH WA LAA NA’BUDU ILLAA IYYAAHU MUKHLISHIINALAHUD DIIN WA LAU KARIHAL KAAFIRUUN .

 

“Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah Maha Besar .Segala puji bagi Allah , Allah Maha Besar , atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami , segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami , tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa , tidak ada sekutu bagi- Nya .Bagi-Nya kerajaan dan pujian . Dialah yang menghidupkan dan mematikan , pada kekuasaan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa , tidak ada sukutu bagi-Nya , yang telah menetapi janji-Nya , menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh- musuh-Nya .Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan memurnikan ( ikhlas ) kepatuhan semata kepada-Nya walaupun orang – orang kafir membenci

 

1. Putaran Pertama Dari Safa Ke Marwah

 

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR ,ALLOOHU AKBAR KABIIRO WAL CHAMDU LILLAAHI KATSIIROO ,WA SUBCHAANALLOOHIL ‘ADHIM WA BICHAM DIHIL KARIIMBUKROTA WA ASHIILAA , WA MINAL LAILI FASJUD LAHUWA SABBICHU LAILAN THOWWILAA .LAA ILAAHA ILLALLOOHU WACHDAHU , ANJAZA WA’ DAHU ,WA NASHORO ‘ABDAHU , WA HAZAMAL ACHZAABA WACHDAH ,LAA SYAI A QOBLAHU WA LAA BA’ DAHU , YUCHYII WA YUMIITU ,WA HUWA CHAYYUN DAA IMUN LAA YAMUUTU WA LAA YAFUUTUABADAN , BIYADIHIL KHOIR WA ILAIHIL MASHIIRWA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI IN QODIIR .

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

 

ROBBIGHFIR WARCHAM WA’ FU WA TAKARROM , WA TAJAAWAZ‘AMMAA TA’ LAMU , INNAKA TA’ LAMU , MAA LAA NA’ LAMU ,INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM .

 

KETIKA MENDEKATI ” MARWAH ” MEMBACA DO’A :

 

INNASH SHOFAA WAL MARWATA MIN SYA’AAA IRILLAAH ,FAMAN CHAJJAL BAITA AWI’ TAMARO FALAA JUNAACHA ‘ALAIHIAYYATTOWWA FA BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A KHOIRONFA INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM

 

Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah Maha Besar , Allah Maha Besar ,dengan segala kebesaran-Nya . Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dengan segala pujian-Nya yang tidak terhingga .Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan pujian , Yang Maha mulia di waktu pagi dan petang . Dan pada sebagian malam , bersujud dan bertasbi-lah pada-Nya sepanjang malam. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa yang menepati  janji-Nya membela hamba-hamba-Nya yang menghancurkan musuh-musuh-Nya dan tidak ada sesuatu sebelum-Nya dan tidak ada sesuatu pun sesudah-Nya .Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah Maha Hidup kekal tiada mati dan tiada musnah ( hilang ) untuk selama-lamanya .Hanya ditangan-Nyalah terletak kebajikan dan kepada-Nyalah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu “ .“ Ya Allah ampunilah , sayangilah , maafkanlah , bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui . Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu . Sesungguhya Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah “ .“ Sesungguhnya Shofa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar ( tanda kebenaran ) Allah .Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun ber-umrah , maka tidak ada dosa baginya berkeliling ( mengerjakan sa’i antara keduanya )

 

 

2. Putaran Ke 2 Dari Marwah Ke Safa

 

 

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR ,WA LILLAAHIL CHAMD .LAA ILAAHA ILLALLOOHUL WAA CHIDUL FARDUSH-SHOMAD , ALLADZIILAM YATTAKHIDZ SHOOCHIBATAN WA LAA WALADAN WA LAM YAKUNLAHU SYARIIKUN FILMULKI WA LAM YAKUN LAHU WALIYYUNMINADZ-DZULLI WA KABBIRHU TAKBIIROO .ALLOOHUMMA INNAKA QULTA FII KITAABIKAL MUNAZ-ZALI UD ‘UUNIIASTAJIB LAKUM DA ’AU-NAAKA ROBBANAA FAGHFIR LANAA KAMAAWA’AD TANAA , INNAKA LAA TUKHLIFUL MII’AAD .ROBBANAA INNANAA SAMI’NAA MUNAADIYA YUNAADII LIL IIMAANIAN AAMINUU BIROBBIKUM FA AAMANNAA

 

 

ROBBANAA FAGHFIR LANAA DZUNUUBANAA WA KAFFIR ‘ANNAASAYYI AATINAA WA TAWAFFANAA MA’AL ABROOR .ROBBANAA WA AATINAA MAA WA ’ADTANAA ‘ALAA RUSULIKA ,WA LAA TUKHZINAA YAUMAL QIYAAMAH ,INNAKA LAA TUKHLIFUL MII’AAD .ROBBANAA ‘ALAIKA TAWAKKALNAA WA ILAIKA ANABNAAWA ILAIKAL MASHIIRROBBANAGH FIR LANAA DZUNUUBANAA WA LI IKHWAANINAL LADZIINASABAQUUNAA BIL IIMAAN , WA LAA TAJ ’AL FII QULUUBINAA GHILLAN LILLADZIINA AAMANUU , ROBBANAA INNAKA RO UUFURROCHIIM

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”Safa” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

 

3. Putaran Ke -3 Dari Safa Ke Marwah

 

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR ,WA LILLAAHIL CHAMD .ROBBANAA ATMIM LANAA NUURONAA WAGHFIR LANAA ,INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI IN QODIIR .ALLOOHUMMA INNII AS ALUKAL KHOIRO KULLAHU ‘AAJILAHUWA AAJILAHU , WA ASTAGHFIRUKA LIDZANBII ,WA AS ALUKA ROCHMATAKA YAA ARCHAMARROCHIMIIN

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”MARWAH” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

 

 

4. Perjalanan Ke 4 Dari “Marwah” Ke “Safa”

 

ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, WA LILLAAHIL CHAMD

 

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA MIN KHOIRI MAA TA’ LAM, WA A ‘UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA TA’ LAM, WA ASTAGHFIRUKA MIN KULLI MAA TA’ LAM, INNAKA ANTA ‘ALLAAMUL GHUYUUB.

 

LAA ILAAHA ILLALLOOHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN, MUCHAMMADUN ROSULULLOOHI SHOODIQUL WA’ DIL AMIIN.

 

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA KAMAA HADAITANII LIL ISLAAMIAN LAATANZI’AHU MINNII CHATTA TATAWAFFANII WA ANAA MUSLIMUN

 

ALLOOHUMMAJ’AL FII QOLBII NUURON WA FII SAM’II NUURONWA FII BASHORII NUURON .

ALLOOHUMMASY-ROCH LII SHODRII, WA YASSIR LII AMRII, WA A’UUDZU BIKA MIN WASAA WISISHSHODRI WA SYATAATILAMRI WA FITNATIL QOB’RI.

ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA YALIJU FIL LAILI, WA SYARRI- MAA YALIJU FIN NAHAARI, WA MIN SYARRI MAA TAHUBBU BIHIR RIYAACHU YAA ARCHAMAR ROCHIMIIN.

SUBCHAANA KAMAA ‘ABAD-NAAKA CHAQQO ‘IBAADATIKA YAA ALLOOH,

SUBCHAANA KAMAA DZAKARNAAKA CHAQQO DZIKRIKA YAA ALLOOH

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”Safa” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 5. Putaran Ke 5 Dari Shafa Ke Marwah

 

 

ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR , ALLOOHU AKBAR ,WA LILLAAHIL CHAMD.

SUBCHAANA KAMAA SYAKAR NAAKA CHAQQO SYUK-RIKAYAA ALLOOH ,

SUBCHAANA  KAMAA  A’ LAA  SYA’  NAKA YAA  ALLOOH .

ALLOOHUMMA CHABBIB ILAINAL IIMAAN, WA ZAYYINHU FII QULUUBINAA,

WA KARRIH ILAINAL KUFRO WAL FUSUUQO WAL ‘ISH YAANA ,WAJ’ALNAA MINARROOSYIDIIN

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”MARWAH” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

 

6. Putaran Ke 6 Dari Marwah Ke Safa

 

ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, WA LILLAAHIL CHAMD.

LAA ILAAHA ILLALLOOHU WACHDAH, SHODAQO WA’DAH, WA NASHORO ‘ABDAH, WA HAZAMAL ACHZAABA WACHDAH.

LAA ILAAHA ILLALLOOHU WA LAA NA’BUDU ILLAA IYYAAHU MUKHLISHIINA LAHUDDIIN WA LAU KARIHAL KAAFIRUUN .

 

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKAL HUDAA WAT-TUQOO WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA  .ALLOOHUMMA LAKAL CHAMDU KAL-LADZII NAQUULU WA KHOIRON MIMMAA NAQUULU .

 

ALLOOHUMMA INNII AS ALUKA RIDLOOKA WAL JANNAH, WA A’UUDZU BIKA MIN SAKHOTHIKA WAN-NAAR, WA MAA YUQORRIBUNII ILAIHAA MIN QOULIN AU FI’LIN AU ‘AMALIN.

ALLOOHUMMA BINUURIKAH TADAINAAWA BIFADL LIKASTAGH NAINAA WA FII KANAFIKA  WA  IN ’AAMIKA  WA ‘ ATHOO IKA WA ICHSAANIKA ASHBACHNAA

WA AMSAINAA ANTAL-AWWALU FA LAA QOBLAKA SYAI UN, WAL-AAKHIRU FALAA BA’ DAKA SYAI UN, WADH-DHOO HIRU FALAA SYAI A FAUQOKA , WAL BAATINU FALAA SYAI A DUUNAKA , NA ’UUDZU BIKA MINAL FALASI WAL KASALIWA ‘ADZAABIL QOBRI WA FITNATIL GHINAA ,WA NAS ALUKAL FAUZA BIL JANNAH

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”Safa” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

 

7. Putaran Ke 7 Dari Safa Ke Marwah

 

ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, ALLOOHU AKBAR, KABIIROWAL CHAMDU LILLAAHI KATSIIROO. ALLOOHUMMA CHABBIB ILAYYAL IIMAAN , WA ZAYYINHU FII QOLBII, WA KARRIH ILAYYAL KUFRO WAL FUSUUQO WAL ‘ISHYAANA, WAJ’ALNII MINAR-ROOSYIDIIN .

 

 

DIANTARA DUA PILAR HIJAU MEMBACA DO’A :

ROBBIGHFIR  WARCHAM  WA’ FU  WA   TAKARROM ,  WA TAJAAWAZ ‘AMMAA  TA’ LAMU,  INNAKA  TA’ LAMU  MAA  LAA  NA’  LAMU, INNAKA ANTALLOOHUL A ’AZZUL AKROM.

 

KETIKA MENDEKATI ”MARWAH” MEMBACA DO’A :

INNASH  SHOFAA WAL  MARWATA MIN  SYA’AAA IRILLAAH , FAMAN CHAJJAL BAITA  AWI’ TAMARO  FALAA JUNAACHA ‘ALAIHI AYYATTOWWA FA  BIHIMAA , WA MAN TATOWWA ‘A  KHOIRON FA  INNALLOOHA SYAAKIRUN ‘ALIIM .

 

Do’a di bukit “ MARWAH ” selesai Sa’i

 

ALLOOHUMMA ROBBANAA TAQOBBAL MINNAA , WA ‘AAFINAAWA’ FU ‘ANNAA

 

WA ‘ALAA THOO ’ATIKA WA SYUK RIKA A’INNAA , WA ‘ALAA GHOIRIKA LAATAKILNAA, WA ‘ALAL-IIMAANI WAL ISLAAMIL KAAMILI JAMII’ANTAWAFFANAA, WA ANTA ROODLIN ‘ANNAA .ALLOOHUMMARCHAMNII BITARKIL MA ’AASHII ABADAN MAA ABQOITANIIWARCHAMNII AN ATAKALLAFA MAA LAA YA’ NIINII ,WARZUQNII CHUSNAN NADHORI FIIMAA YURDLIIKA ‘ANNII ,YAA ARCHAMARROCHIMIIN

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s